Условия на доставка INCOTERMS 2010

Условия на доставка INCOTERMS (International Commercial Terms) на Международната Търговска Камара (International Chamber of Commerce – ICC).

Правила за всички видове транспорт

„Франко завод“ означава, че продавачът е доставил, когато е предоставил стоките на разположение на купувача в помещенията на продавача или на друго посочено място (т.е. завод, фабрика, склад и т.н.). Не е необходимо продавачът да натовари стоките на превозно средство за събиране или да ги освобождава за износ, ако такова освобождаване се изисква.

„Франко превозвач“ означава, че продавачът доставя стоките на превозвач или друго лице, посочено от купувача, в помещенията на продавача или на друго посочено място. Страните са посъветвани да посочат възможно най-ясно точката в рамките на посоченото място на доставка, тъй като рискът се прехвърля на купувача в тази точка.

„Превоз платен до“ означава, че продавачът доставя стоките на превозвач или друго лице, посочено от продавача, на уговорено място (ако такова е уговорено между страните) и че продавачът е длъжен да договори и да заплати разходите за превоза, необходим, за да докара стоките до посоченото местоназначение.

„Доставка до терминал“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките, след като бъдат разтоварени от пристигналото превозно средство, са предоставени на разположение на купувача на посочен терминал в посочено пристанище или местоназначение. „Терминал“ може да означава място, покрито или не, като кей, склад, място за контейнери или сухопътен, ЖП или въздушен товарен терминал. Купувачът поема всички рискове, свързани с докарването на стоките и разтоварването им на терминала в посоченото пристанище или местоназначение.

„Доставка на място“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките са предоставени на разположение на купувача на пристигащото превозно средство, готови за разтоварване на посоченото местоназначение. Продавачът поема всички рискове, свързани с докарването на стоките до посоченото място.

„Доставено с платено мито“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките са предоставени на разположение на купувача, освободени за внос, на пристигащото превозно средство, готови за разтоварване на посоченото местоназначение. Продавачът поема всички разходи и рискове, свързани с докарването на стоките до местоназначението, и има задължението да ги освободи не само за износ, но и за внос, да заплати всички износни и вносни мита и да извърши всички митнически формалности.

Правила за превоз по море и по вътрешни водни пътища

„Франко протежение на кораба“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките са по протежение на плавателния съд (напр. на кей или на шлеп), определен от купувача в посоченото пристанище на товарене. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират по протежение на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

„Франко борд“ означава, че продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд, определен от купувача в посоченото пристанище на товарене, или осигурява доставените по този начин стоки. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират на борда на плавателния съд, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

„Стойност и навло“ означава, че продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд или осигурява стоките, доставени по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките са на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да договори и заплати разходите и навлото, необходими за докарване на стоките в посоченото пристанище на местоназначение.

„Стойност, застраховка и навло“ означава, че продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд или осигурява стоките, доставени по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да договори и заплати разходите и навлото, необходими за докарване на стоките в посоченото пристанище на местоназначение.

Също така продавачът сключва застраховка, която покрива риска за купувача от загуба или повреда на стоките по време на превоза. Купувачът трябва да има предвид, че при условия CIF продавачът е длъжен да осигури застраховка само с минимално покритие. В случай че купувачът иска по-голяма застрахователна защита, той трябва или да се договори изрично с продавача, или да сключи собствена отделна застраховка.

За да да се избягне недоразумения между договарящите се страни и за да се улеснят преговорите им Международната търговска палата в Париж приема през 1936 г. унифицирани Международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.

Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките, така и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 г. Последната редакция на документа е „Инкотермс-2010“.

източник: Wikipedia