За да да се избегне недоразумения между договарящите се страни и за да се улеснят преговорите им Международната търговска палата в Париж приема през 1936 г. унифицирани Международни правила за тълкуване на търговските термини, известни като Инкотермс (Incoterms, съкратено от International Commercial Terms). За всяка франкировка са описани много подробно (на няколко страници) задълженията по доставката поотделно на продавача и на купувача.

Правилата „Инкотермс“ са претърпели няколко редакции, като са внесени в тях изменения и допълнения както по броя и названията на франкировките. Tака и по съдържанието им – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 и 2020 г…

източник: Wikipedia

Условия на доставка INCOTERMS 2020

 • Продавача – Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещения;
 • Купувач – Понася всички разноски и рискове, свързани с товаренето и превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначение, вкл. и митническите формалности при износ, транзит и внос;
 • Транспорт – Всички видове
 • Продавач – Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвача;
 • Купувач – Сключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички транзитни и импортни митнически формалности;
 • Транспорт – Всички видове.
 • Продавач – Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и освобождава стоките за износ;
 • Купувач – Сключва договора с превозвача и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на кораба. Поема всички транзитни и импортни митнически формалности;
 • Транспорт – По море или вътрешен воден път.
 • Продавач – Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлото;
 • Купувач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стоките и всички транзитни и импортни митнически формалности;
 • Транспорт – По море или вътрешен воден път.
 • Продавач – Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренето;
 • Купувач – Поема всички разходи и рискове от момента на разтоварване, вкл. самото разтоварване, урежда всички митнически формалности по транзита и вноса на стоките;
 • Транспорт – По море или вътрешен воден път.
 • Продавач – Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия (с минимално покритие) и предава полицата по нея на купувача;
 • Купувач – След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи и всички транзитни и импортни митнически формалности;
 • Транспорт – По море или вътрешен воден път.
 • Продавач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ, предава я на превозвача и урежда евентуални митнически формалности по транзита;
 • Купувач – Поема върху себе си всички рискове от загуби, липси или повреди на стоките, след предаването им на превозвача. Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването;
 • Транспорт – Всички видове, вкл. комбиниран.
 • Продавач – Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача. Поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката, вкл. транзитни митнически формалности;
 • Купувач – След получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритие;
 • Транспорт – Всички видове, вкл. комбиниран.
 • Продавач – Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореният терминал, вкл. и за транзит и разтоварване;
 • Купувач – След получаване на съответните документи, приема стоката и заплаща всички разноски по вноса на стоката;
 • Транспорт – Най-често сухопътен, но може и за другите.
 • Продавач – Освобождава стоката за износ и поема всички разходи и рискове до доставката на стоката в уговореното местоназначение, вкл. и евентуалните транзитни митнически формалности;
 • Купувач – Урежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. и за разтоварване на стоките;
 • Транспорт – Всички видове.
 • Продавач – Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място, урежда застраховката и митническите формалности по износа, транзита и вноса, заплаща дължимите вносни митни сборове в страната на вноса;
 • Купувач – Приема стоката след обмитяването й от страна на продавача;
 • Транспорт – Всички видове.

Условия на доставка INCOTERMS 2010

„Франко завод“ означава, че продавачът е доставил, когато е предоставил стоките на разположение на купувача в помещенията на продавача или на друго посочено място (т.е. завод, фабрика, склад и т.н.). Не е необходимо продавачът да натовари стоките на превозно средство за събиране или да ги освобождава за износ, ако такова освобождаване се изисква.

„Франко превозвач“ означава, че продавачът доставя стоките на превозвач или друго лице, посочено от купувача, в помещенията на продавача или на друго посочено място. Страните са посъветвани да посочат възможно най-ясно точката в рамките на посоченото място на доставка, тъй като рискът се прехвърля на купувача в тази точка.

„Превоз платен до“ означава, че продавачът доставя стоките на превозвач или друго лице, посочено от продавача, на уговорено място (ако такова е уговорено между страните). Също така и че продавачът е длъжен да договори и да заплати разходите за превоза, необходим, за да докара стоките до посоченото местоназначение.

„Доставка до терминал“ – продавачът е доставил и разтоварил стоките от пристигналото превозно средство. След което те са на разположение на купувача на посочен терминал в посочено пристанище или местоназначение. „Терминал“ може да означава място, покрито или не, като кей, склад, място за контейнери или сухопътен, ЖП или въздушен товарен терминал. Купувачът поема всички рискове, свързани с докарването на стоките и разтоварването им на терминала в посоченото пристанище или местоназначение.

„Доставка на място“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките са предоставени на разположение на купувача на пристигащото превозно средство. Готови за разтоварване на посоченото местоназначение. Продавачът поема всички рискове, свързани с докарването на стоките до посоченото място.

„Доставено с платено мито“ означава, че продавачът е доставил, когато стоките са предоставени на разположение на купувача, освободени за внос, на пристигащото превозно средство. Готови за разтоварване на посоченото местоназначение. Продавачът поема всички разходи и рискове с докарването на стоките до местоназначението. Има задължението да ги освободи не само за износ, но и за внос, да заплати всички износни и вносни мита и да извърши всички митнически формалности.

„Франко протежение на кораба“ – продавачът е доставил, когато стоките са по протежение на плавателния съд (на кей или на шлеп). Той е определен от купувача в посоченото пристанище на товарене. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират по протежение на кораба, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

„Франко борд“ – продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд. Той е определен от купувача в посоченото пристанище на товарене, или осигурява доставените по този начин стоки. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират на борда на плавателния съд, а купувачът поема всички разходи от този момент нататък.

„Стойност и навло“ – продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд или осигурява стоките, доставени по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките са на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да договори и заплати разходите и навлото, необходими за докарване на стоките в посоченото пристанище на местоназначение.

„Стойност, застраховка и навло“ – продавачът доставя стоките на борда на плавателния съд или осигурява стоките, доставени по този начин. Рискът от загуба или повреда се прехвърля, когато стоките се намират на борда на плавателния съд. Продавачът трябва да договори и заплати разходите и навлото, необходими за докарване на стоките в посоченото пристанище на местоназначение.

Също така продавачът сключва застраховка, която покрива риска за купувача от загуба или повреда на стоките по време на превоза. Купувачът трябва да има предвид, че при условия CIF продавачът е длъжен да осигури застраховка само с минимално покритие. В случай, че купувачът иска по-голяма застрахователна защита, той трябва да се договори изрично с продавача или да сключи отделна застраховка.