ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между “Бултехекспорт” ЕООД, гр. Димитровград, улица Първи май 20, ЕИК 126574590 представлявано от Мирослава Вучев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта www.bultechexport.com, наричан по-долу САЙТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация за доставчика:

Наименование на Доставчика: “Бултехекспорт” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Димитровград , улица Първи май 20
Адрес за упражняване на дейността: гр. Димитровград , улица Оборища 20
Email: ofis@bultechexport.com
тел: +359888454313
Вписване в публични регистри: ЕИК126574590
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG126574590

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18,
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. САЙТА е информационна платформа, достъпна на адрес в Интернет www.bultechexport.com, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да получат информация за дейността на ДОСТАВЧИКА, а също така за част от продуктите и услугите, които предлага. В САЙТА потребителите имат възможност:

 1. Да заявяват абонамент за информационни услуги за предоставяне на информация;
 2. Да получават информация за нови стоки представени на САЙТА;
 3. Да преглеждат продукти и услуги, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 4. Да бъдат уведомявани за правата и задълженията си като ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за предоставяне на информационни услуги, предлагани от САЙТА, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.bultechexport.com
или друго средство за комуникация от разстояние

(2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за предоставяне на информационни услуги,
ДОСТАВЧИКА се задължава да достави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информационните услуги.

(3) ДОСТАВЧИКА доставя заявените информационни услуги от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в срокове и при условия,
съгласно настоящите общи условия за тяхното предоставяне.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 7. (1) За ползване на информационни услуги е възможно да бъде изискан информация за регистрация.

(2) Изисканата информация се подава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съобразно критериите на ДОСТАВЧИКА по определен ред гарантиращ личната неприкосновеност и сигурност.

(3) С попълване на данните си и изпращане на информацията ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заявяват своето съгласие с общите условия и правилата за поверителност на САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

(4) След създаването на акаунта и с първото, ползване на информационните услуги от и на САЙТА, като регистриран потребител между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят верни и актуални данни.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ своевременно актуализират данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ,
както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА,
е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва, след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ,
изразено, чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения
от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯННИ УСЛУГИ

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за информационни услуги предоставяни от ДОСТАВЧИКА в САЙТА.

(2) Договорът е на български език.

(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ представлява настоящите общи условия, достъпни на този интернет адрес.

(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията си. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне
на грешки при въвеждането на информация (ако е приложимо), преди да бъде направено заявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА.

(9) Доставчикът доставя информационните услуги на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от него данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителите сключват договора за предоставяне на информационни услуги с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

(1) Изпращане на заявка за абонамент в САЙТА, чрез предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент в САЙТА;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите информационни услуги;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката на информационни услуги;

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
за които според данните, посочени за сключване на договора за предоставяне на информационни услуги или
при регистрацията в САЙТА може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на предлаганите от ДОСТАВЧИКА информационни услуги в САЙТА.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. ДОСТАВЧИКЪТ доставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информационните услуги в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да съобщи при проблем с доставката на информационни услуги от САЙТА и възможността да получи нови.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни (ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

Чл. 20. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и
да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният
ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, които имат регистрация или абонамент.

(2) ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на
тези общи условия ще бъдат отразени на тази страница.. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласява, че измененията по този ред и член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на тази страница, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯТ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи ;
 • при техническа невъзможност да бъде осъществено предоставянето на информационни услуги от САЙТА;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в САЙТА;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор,
се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия са актуализирани за всички потребители и влизат в сила от 04.11.2019г.